OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TRANSFORMACIA  S.R.O.

(v ďalšom len „Podmienky“)

OBSAH:

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena služieb, pokuta, faktúry
 4. Forma platby
 5. Spôsob platby
 6. Dodacie podmienky a reklamácia služby
 7. Odstúpenie od zmluvy
 8. Storno podmienky
 9. Zodpovednosť za obsah webu
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Záverečné ustanovenia

1. OBECNÉ USTANOVENIA

Všetky informácie týkajúce sa Vašej objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.martintham.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.martintham.sk/kontakt.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho/dodávateľa, ktorým je obchodná spoločnosť TRANSFORMACIA s.r.o, so sídlom Priekopnícka 10749/28, Bratislava 821 06, IČO: 53 020 081, zapísaná v obchodnom registri v Bratislave 1, odd. sro, vl. č. 145528/B (v ďalšom pre účely týchto Podmienok len „Predávajúci“).

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup jedného, alebo viacerých kurzov, podujatí, workshopov či akýchkoľvek iných služieb vrátane telefonickej konzultácie, online kurzu dýchania, online kurzu (v ďalšom len „Tovar“, alebo „Služba“) dostupných verejne, individuálne zostavených Predávajúcim na základe požiadavky kupujúceho alebo dostupné v uzamknutej časti  na webovej stránke www.martintham.sk (v ďalšom len „Web stránka“), ktoré sa fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má záujem o Službu/Tovar (v ďalšom len „kupujúci“) rozhodla získať/zažiť za odplatu od Predávajúceho.  Vzťahy medzi Predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Objednávkou tejto služby potvrdzujete, že ste si splnili, alebo v lehote najneskôr do začatia poskytovania Služby splníte svoju povinnosť prekonzultovať obsah a náplň propozície – obsah Služby so svojím praktickým lekárom, alebo záväzne vykonáte iné primerané, či vhodné opatrenia zabezpečujúce to, že Váš zdravotný stav posúdite s osobou s príslušným lekárskym vzdelaním a účasť na predmetnom kurze Vám pri takomto posúdení, alebo konzultácii nebude indikovaná ako nezlučiteľná, alebo čiastočne nezlučiteľná s Vašim zdravotným stavom a tak predbežne zabezpečíte riadnou starostlivosťou predídenie vzniku  dočasnej či trvalej ujmy, alebo poškodenia na psychickom, alebo fyzickom stave.

Odoslaním objednávky pri plnom vedomí ako Kupujúci potvrdzujete, že ste tak vykonali, alebo tak vo vyššie uvedenej lehote urobíte, inak sa zaväzujete Služby sa nezúčastniť bez oprávnenia na vrátenie akejkoľvek zaplatenej ceny Služby.

Služba je v zmysle § 2 písm. j) zákona o ochrane spotrebiteľa za podmienok dodržania povinností kupujúceho v zmysle týchto Podmienok a propozícií Služby bezpečnou službou, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre kupujúceho ako spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo. Pokiaľ sa v priebehu poskytovania Služby vyskytne akákoľvek skutočnosť, ktorá by aj potenciálne mohla zapríčiniť zmenu bezpečnosti Služby, je Kupujúci povinný bez odkladu pozastaviť akékoľvek činnosti a informovať o výskyte predmetnej skutočnosti osobu poverenú Predávajúcim organizáciou, alebo realizáciou priebehu Služby, inak nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré spôsobí sebe, alebo iným osobám zúčastňujúcim sa Služby.

2. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva vybrané Služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a Predávajúcemu vznikajú momentom doručenia Predávajúcemu vzájomné práva a povinnosti, tz. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané Služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb (v ďalšom pre účely týchto Podmienok len „zmluva“).

Kupujúci odoslaním objednávky Služby potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na Webovej stránke www.martintham.sk spoločnosti TRANSFORMACIA s.r.o, a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy Služby, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7. týchto obchodných Podmienok.

3. CENA SLUŽIEB, POKUTA, FAKTÚRY

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb, dostupných na stránkach www.martintham.sk. Akceptovaním a vyplnením prihlášky Kupujúci súhlasí s cenou Služby, tak ako je zverejnená vo formulári, ktorý predstavuje ponuku predávajúceho, ktorú Kupujúci prijíma.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru alebo Služby riadne a včas, je povinný Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru, alebo Služby za každý deň omeškania so zaplatením, maximálne však do výšky kúpnej ceny Tovaru, alebo Služby.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví Predávajúci kupujúcemu zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení Tovaru a ktorú mu zašle na email uvedený v objednávke Služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. FORMA PLATBY

Platba za objednané služby je jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára, resp. najneskôr do 4 dní od prijatia emailu o platobných údajoch Predávajúceho.

5. SPÔSOB PLATBY

Platobné metódy môžu byť napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o. ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb:

 1. Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 2. Bankovým prevodom do 4 dní od prijatia emailu s platobnými údajmi.

6. DODACIE PODMIENKY A REKLAMÁCIA SLUŽIEB

Dodanie Služieb je v deň konania kurzu (živá akcia alebo online kurz), alebo telefonickej konzultácie alebo v dni, kedy sa koná viacdňový pobyt a ktorý si kupujúci zakúpil prostredníctvom webovej stránky www.martintham.sk.

Na reklamáciu Tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Ak by vznikol dôvod na reklamáciu v súlade s vyššie spomenutým zákonom, je možné ju uplatniť elektronicky na e-maile: info@martintham.sk alebo zaslaním podnetu na lokálnu SOI: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Predávajúci neuznáva reklamácie Tovaru spočívajúce v oneskorených nárokoch, ktoré neboli uplatnené bezprostredne pred, alebo počas priebehu Služby. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zdravotné dôsledky kupujúceho v dôsledku účasti na kurze. Akékoľvek odporúčania ktoré budú Predávajúcim počas poskytovania Služby prezentované predstavujú individuálne skúsenosti poverenej osoby Predávajúceho, a je výlučne na zodpovednosti kupujúceho v akom rozsahu, akými postupmi a s akou intenzitou sa slobodne rozhodne niektoré s týchto zdieľaných informácií aplikovať a to či už na kurze, alebo mimo kurzu, Kupujúci si je vedomý, že tak robí na vlastnú zodpovednosť a s tým zodpovedajúce vlastné riziko.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jednodňového kurzu, telefonickej konzultácie, online kurzu dýchania, online kurzu WHM, minimálne 15 dní pred dátumom konania Služby a to elektronickou formou odstúpenia na tento email: info@martintham.sk s bez uvedenia dôvodu a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu s číslom bankového účtu na ktorý žiada vrátiť kúpnu cenu Služby, v prípade ak mu na vrátenie Kúpnej ceny alebo jej časti vznikol nárok v zmysle týchto Podmienok. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene služby (pokiaľ bola platba uskutočnená cez platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o. z celkovej čiastky bude odpočítaný poplatok za transakciu) Čiastka bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade viacdňového kurzu minimálne 30 dní pred začiatkom konania podujatia a to elektronickou formou na tento email: info@martintham.sk s jednoznačným prejavom vôle, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu a číslom bankového účtu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene služby (pokiaľ bola platba uskutočnená cez platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o. z celkovej čiastky bude odpočítaný poplatok za transakciu)  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

8. STORNO PODMIENKY ZMLUVY

Jednodenný kurz, telefonická konzultácia, online kurz dýchania, online kurz WHM

V prípade odhlásenia sa účastníka od zmluvy o poskytnutí Služby z dôvodov náhleho vážneho ochorenia Kupujúceho 7 dní a menej pred konaním Služby jednodňového kurzu, (kupujúci je povinný ochorenie preukázať písomným potvrdením od ošetrujúceho lekára doručeným Predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí odhlásenia od Kupujúceho)  ponúkne Predávajúci účastníkovi náhradný termín Služby rovnakého obsahu, bez možnosti vrátenia uhradenej kúpnej ceny Služby. Prípadne, na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, bude kupujúci oprávnený Službu využiť prostredníctvom inej osoby, ktorej bude v súlade s týmito Podmienkami, v prípade jej súhlasu s nimi po vykonaní objednávky Služieb umožnené sa Služby zúčastniť; v prípade iných lehôt ako v tomto odseku uvedených sa podporne použijú nižšie uvedené ustanovenia o storne viacdňového kurzu.

V prípade už dohodnutého termínu na telefonickú konzultáciu a jeho následného zrušenia zo strany kupujúceho uhradená kúpna cena Služby prepadá bez náhrady. Zakúpená služba taktiež prepadá ak sa kupujúci do 90 dní  od zaplatenia kúpnej ceny neprihlási na mail predávajúceho a nepožiada o termín konzultácie.

Viacdňový kurz

V prípade odhlásenia sa účastníka od zmluvy o poskytnutí Služby (z akéhokoľvek dôvodu) 40 a viac dní pred konaním Služby sa uhradená kúpna cena vráti v plnej sume. Ak to bude 39 až 30 dní pred konaním kurzu, sa uhradená kúpna suma kráti o 30%, v prípade odhlásenia sa účastníka 29 – 15 dní pred konaním Služby sa uhradená kúpna cena kráti o 40% a v prípade odhlásenia sa účastníka pred konaním Služby 14 až 5 dní pred konaním Služby sa uhradená kúpna cena Služby kráti o 60%. Poplatok je nevratný v prípade odhlásenia sa účastníka 4 dni a menej pred konaním Služby resp. nenastúpenia na kurz, s výnimkou neotvorenia kurzu.

Darčekové poukazy

Platnosť darčekového poukazu (kurz jednodňový, telefonická konzultácia, online kurz dýchania, online kurz WHM) je 12 mesiacov od zakúpenia poukazu. Kupujúci nemá nárok na vrátenie ceny poukazu, nakoľko poukaz je možné uplatniť/využiť počas doby 12 mesiacov.  Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci predĺžiť platnosť poukazu na základe písomnej žiadosti doručenej Predávajúcemu najneskôr 15 dní pred koncom platnosti poukazu.

Platnosť darčekového poukazu (na kurzy viacdňové úroveň I. a II.) je 24 mesiacov od zakúpenia poukazu. Kupujúci nemá nárok na vrátenie ceny poukazu, nakoľko poukaz je možné uplatniť/využiť počas doby 24 mesiacov.  Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci predĺžiť platnosť poukazu na základe písomnej žiadosti doručenej Predávajúcemu najneskôr 15 dní pred koncom platnosti poukazu.

________

Predávajúci si vyhradzuje právo kurz jednodenný alebo viacdňový, prednášku alebo iné podujatie zrušiť alebo presunúť termín/termíny napr. v prípade neočakávaných udalostí v Slovenskej republike alebo v mieste konania kurzu, prednášky, iného podujatia (napríklad z dôvodu „vyššej moci“, alebo inej skutočnosti, ktorá spôsobuje nemožnosť plnenia zo strany Predávajúceho – napríklad ochorenia lektora, alebo v prípade že nebude prihlásených dostatok účastníkov. V prípade zrušenia Služby zo strany Predávajúceho v zmysle tohto odseku má účastník nárok na vrátenie ceny Služby. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia mailu zo strany Predávajúceho.

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne v prípade ponúknutého náhradného termínu nezúčastniť Služby a nevyužiť náhradný termín alebo ďalšie ponúkané termíny Služby, má nárok na vrátenie celej čiastky po odpočítaní 30% ceny Služby v prospech nákladov Predávajúceho, ktoré boli spojené s rezerváciou a organizáciou a prípravou kurzu, pobytu, prednášky alebo iného podujatia najneskôr do 40 dní od doručenia mailu Kupujúceho a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu s číslom bankového účtu na ktorý žiada vrátiť kúpnu cenu Služby.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TRANSFORMACIA s.r.o, sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške na podujatie, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho. Nakladanie s Vašimi osobnými údajmi je popísané v dokumente “Ochrana osobných údajov” a dostupné na internetovom odkaze https://www.martintham.sk/ochrana-osobnych-udajov/#transformacia_oou.

Kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách Predávajúceho a ponuke/službách obchodných partnerov Predávajúceho. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli zasielanie informácií čiastočne, alebo úplne pozastaviť. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby fotografie z priebehu Služby vyhotovené Predávajúcim ako usporiadateľom, alebo nim poverenými osobami boli použité a zverejnené na web stránke www.martintham.sk, ako aj na Facebook profiloch usporiadateľa, a to najviac po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia poskytovania predmetnej Služby. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať a to zaslaním žiadosti na email: info@martintham.sk

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.1.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na Web stránku Predávajúceho.