fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MartinTham CZ s.r.o. platné pro kurzy a služby organizované v ČR

(Dále jen „podmínky“)

OBSAH:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena služeb, pokuta, faktury
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Dodací podmínky a reklamace služby
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Storno podmínky
 9. Odpovědnost za obsah webových stránek
 • Ochrana osobních údajů
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
 • Závěrečná ustanovení

1. ‎‏‎‎‎OBECNÁ USTANOVENÍ

Všechny informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránkách www.martintham.sk, bližší informace můžete získat na adrese www.martintham.sk/kontakt.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího/dodavatele, kterým je obchodní společnost MartinTham CZ s.r.o., Klokočí 49, 511 01 Klokočí, Česká republika, IČO 08656479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové – odd. C, vložka č. 44678 (dále jen „prodávající“). Hlavním předmětem podnikání prodávajícího je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup jednoho nebo více kurzů, akcí, workshopů či jiných služeb včetně telefonické konzultace, online kurzu dýchání, online kurzu (dále jen „zboží“ nebo „služba“) dostupných veřejně, individuálně sestavených prodávajícím na základě požadavků kupujícího nebo dostupných v uzamčené části na webových stránkách www.martintham.sk (dále jen „webové stránky“), které se fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o službu/zboží, (dále jen „kupující“) rozhodla získat/zažít za úplatu od prodávajícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem neupravené v obchodních podmínkách se řídí českým právem – zákonem č.  89/2012 Sb.  (dál jen „OZ“), a to zejména ustanovením o smlouvách o poskytovaní služeb dle § 1823 OZ nebo zvláštními ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem; místně příslušným je soud místně příslušný pro kupujícího.

Objednávkou této služby potvrzujete, že jste splnili, nebo ve lhůtě nejpozději do začátku poskytování služby splníte svou povinnost prokonzultovat obsah a náplň propozice obsah služby se svým praktickým lékařem nebo závazně vykonáte jiné přiměřené či vhodné opatření zabezpečující, že váš zdravotní stav posoudíte s osobou s příslušným lékařským vzděláním a že vám účast na daném kurzu při tomto posouzení nebo konzultaci nebude indikována jako neslučitelná nebo částečně neslučitelná s vaším zdravotním stavem. Tak předběžně zabezpečíte prevenci vzniku dočasné či trvalé újmy nebo poškození psychického či fyzického stavu.

Odesláním objednávky se jako kupující při plném vědomí zavazujete, že jste toto vykonali nebo ve výše uvedené lhůtě vykonáte, jinak se zavazujete neúčastnit se služby, a to bez nároku na vrácení jakékoli zaplacené ceny služby.

Služba je za podmínek dodržení povinností kupujícího ve smyslu těchto podmínek a propozic služby bezpečnou službou, která za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek poskytování nepředstavuje nebezpečí nebo její poskytování představuje pro kupujícího jako spotřebitele s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví jen minimální nebezpečí.  Pokud se v průběhu poskytování služby vyskytne jakákoli skutečnost, která by mohla, i potencionálně, zapříčinit změnu bezpečnosti služby, je kupující povinen bez odkladu pozastavit veškerou činnost a informovat o výskytu dané skutečnosti osobu, kterou prodávající pověřil organizací či realizací průběhu služby. Jinak nese kupující odpovědnost za případné škody, které způsobí sobě či jiným osobám, které se služby účastní.

2. OBJEDNÁVKA

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen před odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a okamžikem jejího doručení vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemné povinnosti a práva. Prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb (dále jen „smlouva“).

Kupující odesláním objednávky služby potvrzuje, že se na webových stránkách www.martintham.sk seznámil s obchodními podmínkami společnosti MartinTham CZ s.r.o. platnými pro služby poskytované v České republice a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy služby, která vzniká na základě vyplnění a odeslání objednávky. Zrušit objednávku ze strany kupujícího je možné v souladu s bodem 7 těchto obchodních podmínek.

3. CENA SLUŽEB, POKUTA, FAKTURY

Ve shrnutí přihlášky najdete ceny všech služeb dostupných na stránkách www.martintham.sk. Akceptováním a vyplněním přihlášky kupující souhlasí s cenou služby tak, jak je uvedená ve formuláři. Formulář představuje nabídku prodávajícího, kterou kupující přijímá.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží/služby řádně a včas, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží/služby za každý den prodlení, maximálně do výše kupní ceny zboží/služby.

Faktura: na platbu uskutečněnou na základě smlouvy vystaví prodávající kupujícímu obvykle do 7 pracovních dní od přijetí platby daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zaplacení zboží/služby. Tuto fakturu zašle prodávající kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce zboží/služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. FORMA PLATBY

Platba za objednané služby je jednorázová, to znamená, že kupující zaplatí ihned po odeslaní objednávkového formuláře, resp. nejpozději do 4 dní od přijetí e-mailu o platebních údajích prodávajícího.

5. ZPŮSOB PLATBY

Platební metody jsou napojené na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

 • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 • Bankovním převodem do 4 dní od přijetí e-mailu s platebními údaji.

6. DODACÍ PODMÍNKY A REKLAMACE SLUŽEB

Dodání služby je v den konání kurzu (živá akce nebo online kurz), nebo telefonické konzultace nebo v dny, kdy se koná vícedenní pobyt, který si kupující zakoupil prostřednictvím webových stránek www.martintham.sk.

Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku. Pokud by v souladu s výše uvedenými zákonem vznikl důvod pro reklamaci, je možné ji uplatnit elektronicky e-mailem na info@martintham.sk nebo zasláním podnětu dozorovému orgánu nad právy spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký, Prokopa Diviše 1386/6, 400 01 Ústí nad Labem.

Prodávající neuznává reklamace spočívající v opožděných nárocích, které kupující neuplatnil bezprostředně před průběhem služby nebo v jejím průběhu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní důsledky, které by kupujícímu vznikly v důsledku účasti na kurzu. Veškerá doporučení, která prodávající během poskytování služby dává, představují individuální zkušenosti osoby pověřené prodávajícím a je výhradně na zodpovědnosti kupujícího, v jakém rozsahu, jakými postupy a s jakou intenzitou se svobodně rozhodne tyto sdílené informace aplikovat, a to buď na kurzu, nebo mimo něj. Kupující si je vědom, že vše dělá na vlastní odpovědnost a odpovídající vlastní riziko. Služba je poskytována ve slovenském jazyce. Žádné reklamace v souvislosti s tím, že služba je poskytována ve slovenském jazyce (zvláště týkající se nesrozumitelnosti, nepochopení apod.), prodávající neuznává, pokud nebyly připomínky vzneseny během poskytování služby. Během poskytování služby je prodávající povinen vykonat všechno pro to, aby byla kvalita služby zabezpečena.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě jednodenního kurzu, telefonické konzultace, online kurzu dýchání, online kurzu WHM minimálně 15 dní před datem konání služby, a to elektronickou formou zasláním e-mailu na info@martintham.sk bez uvedení důvodu. V žádosti se uvede datum nákupu a číslo účtu, na který si přeje vrátit kupní cenu služby, pokud má na její vrácení v plné nebo částečné výši v souladu s těmito podmínkami nárok. K žádosti přiloží kopii faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán opravný doklad na částku odpovídající kupní ceně služby (pokud se platba uskutečnila přes platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., bude z celkové částky odečten poplatek za transakci). Částka bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu o odstoupení od smlouvy. Částka se vrací bankovním převodem.

V případě vícedenního kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě minimálně 30 dní před začátkem konání akce, a to elektronickou formou zasláním e-mailu na info@martintham.sk. V e-mailu jednoznačně projeví vůli odstoupit od smlouvy, uvede datum nákupu a číslo bankovního účtu, na který se má platba vrátit. K žádosti přiloží kopii faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán opravný doklad na částku odpovídající kupní ceně služby (pokud se platba uskutečnila přes platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., bude z celkové částky odečten poplatek za transakci). Částka bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu o odstoupení od smlouvy. Částka se vrací bankovním převodem.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy byly již kupujícímu objednané služby částečně nebo v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) kupujícího a kupující v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.

8. STORNO PODMÍNKY SMLOUVY

Jednodenní kurz, telefonická konzultace, online kurz dýchání, online kurz WHM

V případě, že se kupující odhlásí, protože se nemůže zúčastnit plnění služby (jednodenního kurzu) z důvodu náhlého vážného onemocnění v době 7 a méně dní před konáním služby (onemocnění je kupující povinen prokázat písemným potvrzením od ošetřujícího lékaře, které doručí prodávajícímu nejpozději následující den po odeslání odhlášení), nabídne prodávající účastníkovi náhradní termín služby stejného obsahu. Vrátit uhrazenou kupní cenu služby není možné. Případně je možné, na základě předchozího písemného souhlasu prodávajícího, aby kupující využil službu prostřednictvím jiné osoby, které bude v případě souhlasu v souladu s těmito podmínkami umožněno se po vyplnění objednávky služby zúčastnit. V případě jiných lhůt, než jsou uvedené v tomto odstavci, se podpůrně použijí níže uvedená ustanovení o stornu vícedenního kurzu. Písemné potvrzení lékaře je kupující povinen zaslat prodávajícímu s anonymizovanými osobními údaji, v případe odmítnutí prokázání onemocnění nemá kupující právo žádat vrácení a prodávající povinnost vrátit kupní cenu Služby.

V případě již dohodnutého termínu na telefonickou konzultaci a jeho následného zrušení ze strany kupujícího uhrazena kupní cena Služby propadá bez náhrady. Zakoupena služba také propadá pokud se kupující do 90 dnů od zaplacení kupní ceny nepřihlásí na mail prodávajícího a nepožádá o termín konzultace.

Vícedenní kurz

V případě odhlášení se účastníka od smlouvy o poskytnutí Služby (z jakéhokoliv důvodu) 40 a více dní před konáním Služby se uhrazena kupní cena vrátí v plné částce. Pokud to bude 39 až 30 dní před konáním kurzu, se uhrazená kupní částka krátí o 30%, v případě odhlášení se účastníka 29 – 15 dní před konáním Služby se uhrazena kupní cena krátí o 40% av případě odhlášení se účastníka před konáním Služby 14 až 5 dní před konáním Služby se uhrazena kupní cena Služby krátí o 60%. Poplatek je nevratný v případě odhlášení se účastníka 4 dny a méně před konáním Služby resp. nenastoupení na kurz, s výjimkou neotevření kurzu.

Dárkové poukazy

Platnost dárkového poukazu (kurz jednodenní, telefonická konzultace, online kurz dýchání, online kurz WHM) je 12 měsíců od zakoupení poukazu. Kupující nemá nárok na vrácení ceny poukazu, nakolik poukaz lze uplatnit / využít po dobu 12 měsíců. Ve výjimečných případech může Prodávající prodloužit platnost poukazu na základě písemné žádosti doručené Prodávajícímu nejpozději 15 dní před koncem platnosti poukazu.

Platnost dárkového poukazu (na kurzy vícedenní úroveň I. a II.) je 24 měsíců od zakoupení poukazu. Kupující nemá nárok na vrácení ceny poukazu, nakolik poukaz lze uplatnit / využít po dobu 24 měsíců. Ve výjimečných případech může Prodávající prodloužit platnost poukazu na základě písemné žádosti doručené Prodávajícímu nejpozději 15 dní před koncem platnosti poukazu.

____________

Prodávající si vyhrazuje právo jednodenní nebo vícedenní kurz, přednášku nebo jinou akci zrušit nebo přesunout na jiný termín v případě neočekávaných událostí ve Slovenské republice nebo v místě konání kurzu, přednášky či jiné akce (například z důvodu vyšší moci); v případě jiných skutečností, které mají za následek nemožnost plnění ze strany prodávajícího (např. onemocnění lektora); nebo v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků. V případě zrušení služby ze strany prodávajícího ve smyslu tohoto odstavce má účastník nárok na vrácení ceny služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu ze strany prodávajícího.

V případě odhlášení se účastníka od smlouvy o poskytnutí Služby (z jakéhokoliv důvodu) 30 dny před konáním Služby se uhrazena kupní cena krátí o 30%, v případě odhlášení se účastníka 29 – 15 dní před konáním Služby se uhrazena kupní cena krátí o 40% a v případě odhlášení se účastníka před konáním Služby 14 až 5 dní před konáním Služby se uhrazena kupní cena Služby krátí o 60%. Poplatek je nevratný v případě odhlášení se účastníka 4 dny a méně před konáním Služby resp. nenastoupení na kurz, s výjimkou neotevření kurzu.

9. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky je možné aktualizovat bez předchozího upozornění a veškeré služby je možné kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MartinTham CZ s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat. Údaje, které uvádíte v přihlášce na akci, jsou nutné pro identifikaci registrovaných osob. Způsob nakládání s vašimi osobními údaji je popsán v dokumentu Ochrana osobních údajů dostupném na stránce https://www.martintham.sk/ochrana-osobnich-udaju-cz/

Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním informací o připravovaných akcích a o nabídce/službách obchodních partnerů prodávajícího. Pokud byste se zasíláním informací nesouhlasili, můžete to prodávajícímu kdykoli oznámit a on zasílání informací částečně nebo úplně pozastaví. Z odběru e-mailů se můžete kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

Kupující souhlasí s použitím a zveřejněním fotografií, které prodávající jako pořadatel nebo jím pověřené osoby v průběhu služby pořídili, na stránkách www.martintham.sk i na profilu pořadatele na Facebooku, a to maximálně po dobu 3 let ode dne ukončení poskytování dané služby. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním žádosti na e-mail info@martintham.sk.

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služby uzavřené na základě objednávky kupujícího, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.1.2021. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění kupujícího. Aktualizované obchodní podmínky nabývají účinnosti v den, kdy je prodávající zveřejní na svých webových stránkách.

Přílohy: reklamační formulář a vzor odstoupení.

———————————————————————————————————————————

Reklamační formulář

Kurz číslo:

Jméno:

Důvod nespokojenosti s kurzem:

Datum:

Podpis:

Vyřídil/a: Řešení: w

———————————————————————————————————————————
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

———————————————————————————————————————————

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: MartinTham CZ s.r.o., e-mail: info@martintham.sk

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto v zákonné 14denní lhůtě od nákupu odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb: ……………………………….

Datum objednání(*) / datum obdržení(*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud tento formulář zasíláte v tištěné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.